“СУРАГЧДЫН СУРЛАГЫН ХОЦРОГДЛЫГ НӨХӨХ АРИЛГАХАД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ” СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

2021-08-12-ны өдөр 20 цагийн үед

“СУРАГЧДЫН СУРЛАГЫН ХОЦРОГДЛЫГ НӨХӨХ АРИЛГАХАД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ” СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР


ЗОРИЛГО: БСУГ-ын мэргэжилтнүүд, ЕБС-ийн багш, удирдах ажилтнуудад 2021-2022 оны хичээлийн жилийн бодлого, зорилт, сурагчдын сурлагын хоцрогдлыг нөхөх, арилгах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга, менежментийг танилцуулж, суралцахуйн онол, сургалтын арга зүйн мэдлэг, чадварыг нэмэгдүүлэх

ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Сургалтад ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, захирал, сургалтын менежер, нийгмийн ажилтан нийт 38,290 хүн хамрагдана.

СУРГАЛТЫН ХЭЛБЭР: Цахим вебинар хэлбэрээр 1649 хүн шууд оролцож, 38290 багш, ажилтанд шууд видео дамжуулалтаар хүргэнэ.

ХУГАЦАА: 2021 оны 08 дугаар сарын 24-өөс 27-ны өдрүүд, нийт 4 өдөр

8-р сарын 24Үндсэн мэдээлэл, танилцуулга, https://www.facebook.com/itpdMongolia дээр нийтэд live явна/Zoom meeting/ Чиглүүлэгч Р.Золзаяа /БМДИ дэд захирал/
9.00-9.20Сургалтын нээлтМэдээлэлБШУЯ
9.20-9.45Сургалтын зорилго, зохион байгуулалтМэдээлэлБМДИ
9.45-10.302021-2022 оны хичээлийн жилийн зорилго, зорилтМэдээлэлБШУЯ
10.30-11.00"Ногоон гэрэл" үйл ажиллагааг сургууль дээр зохион байгуулах арга, менежмент МэдээлэлД. Мөнхжаргал (Ph.D. Судлаач)
11.00-11.20Завсарлага
11.20-11.50Хүүхдийн нийгэмшил дасан зохицох чадварыг хөгжүүлэх сэтгэл зүйн зөвлөмжМэдээлэлЛ. Төрбурам (МУИС-ийн Сэтгэл судлалын багш)
11.50-12.20Сурагчдын идэвх оролцоо, өөртөө итгэх итгэл нэмэгдүүлэх, түгшүүр айдсыг бууруулах, сэтгэл хөдлөлөө удирдаж сурах дасгал тоглоомуудМэдээлэлБ.Ариунжаргал (Сэлбэ сургуулийн сэтгэл зүйч)
12.30-13.30Үдийн завсарлага
13.30-15.00Сурлагын хоцрогдлыг нөхөх, арилгах сургалт, үйл ажиллагааны удирдамжМэдээлэл"А.Энхтогтох (БХ секторын эрхлэгч) С.Гэндэнжамц (БХ, ЭША)"
15.00-15.20Завсарлага
15.20-16.05Бие даан суралцах ажлын дэвтэр боловсруулсан арга зүй, хэрэглэх аргачлалМэдээлэл"А.Энхтогтох (БХь секторын эрхлэгч) Т.Ганбаатар (МУБИС, МБУС-ийн багш, Ph.D)"
16.05-16.50Сургууль завсардаж болзошгүй хүүхдийг илрүүлэх судалгааны аргачлалМэдээлэл"Х.Энхжаргал (БХ, ЭША) О.Мөнхжин (БХ, ЭША)"
16.50-17.00Өдрийн дүгнэлт
8-р сарын 25Үндсэн мэдээлэл, https://www.facebook.com/itpdMongolia дээр нийтэд live явна/Zoom meeting/ Чиглүүлэгч Н.Мөнхбаяр, /БМДИ албаны дарга/
9.00-9.45Суралцагчдын сурлагын хоцрогдлыг нөхөх, арилгах сургалт, үйл ажиллагааг зохион байгуулах сургуулийн менежмент МэдээлэлС.Ариунгэрэл /БМДИ арга зүйч/
9.45-10.15Сурлагын хоцрогдлыг нөхөх, арилгах төлөвлөгөө, багшийн үүрэг, оролцооМэдээлэлР.Золзаяа /БМДИ дэд захирал/
10.15-11.00Суралцахуйн онол, арга зүйн чиг хандлага, сургалтын арга зүйтэй холбоотой зарим ойлголт, ухагдахуунМэдээлэлН.Оюунцэцэг /МХСН, МУИС-ийн ахмад багш, Sc.D/
11.00-11.20Завсарлага
11.20-11.40Тэгш хамруулах сургалтын арга зүй (Inclusive methodology)МэдээлэлД.Мөнхжаргал / судлаач, Ph.D/
11.40-12.00Асуудал шийдвэрлэх сургалтын арга зүйМэдээлэлТ.Ганбаатар. /МУБИС, МБУС-ийн багш, Ph.D/
12.00-12.20Үзэгдэлд суурилсан сургалтын арга зүйМэдээлэлА.Энхтогтох /Боловсролын хүрээлэн, секторын эрхлэгч/
12.20-12.40Судлагдахууны агуулга, хэлийг интерацчилах сургалтын арга зүйМэдээлэлА.Санчирмаа /МУБИС-ийн ЕБС-ийн багш/
12.40-13.00Төсөлд суурилсан сургалтын арга зүйМэдээлэлН.Мөнхбаяр /БМДИ-ийн албаны дарга/
13.00-14.00Үдийн завсарлага
14.00-14.20Шинжлэн судлах сургалтын арга зүйМэдээлэлЖ.Энэбиш /Шинэ үе дунд сургууль, сургалтын менежер/
14.20-14.40Даалгаварт суурилсан сургалтын арга зүйМэдээлэлГ. Халиун /Боловсролын хүрээлэн, ЭША/
14.40-15.00Тонгоруу сургалтын арга зүйМэдээлэлД.Амартүвшин /МУБИС, БС-ийн багш, Ph.D/
15.00-15.20Ялгаатай суралцахуйн арга зүйМэдээлэлЧ.Оюунбилэг /СУИС-ийн ХУС-ийн багш/
15.20-15.40Завсарлага
15.40-16.00Ганцаарчилсан сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрМэдээлэлЦ. Цэвэгмид /Боловсролын хүрээлэн, ЭША/
16.00-16.45Сурлагын хоцрогдлыг оношлох, сургуульд бэлтгэгдсэн байдлын судалгаа зохион байгуулахМэдээлэлМ.Гантуяа /БҮТ-ийн хэлтэсийн дарга/
16.45-17.00Өдрийн дүгнэлт
8-р сарын 26Судлагдахууны сургалт-17 бүлгээр/GOOGLE meeting, live/ Чиглүүлэгч: Д.Энхтулга /БМДИ, сургалтын албаны дарга/
9.00-10.30ЕБС-ийн суралцагчийн хичээл сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуур, хэрэглэх арга зүйМэдээлэл, хэлэлцүүлэгБМДИ-ийн арга зүйчид, үндэсний сургагч багш нар
10.30-10.40Завсарлага
10.40-12.10Бие даан суралцах ажлын дэвтрийн бүтэц, онцлог, хэрэглэх аргачлалМэдээлэл, хэлэлцүүлэгБМДИ-ийн арга зүйчид, үндэсний сургагч багш нар
12.10-13.00Үдийн завсарлага
13.00-14.30Бие даан суралцах ажлын дэвтрийн залгамж холбоо, сургалтын хөтөлбөр, үнэлгээний шалгууртай уялдсан байдал (6-9 дүгээр анги)Дадлага, хэлэлцүүлэгБМДИ-ийн арга зүйчид, үндэсний сургагч багш нар
14.30-14.40Завсарлага
14.40-16.10Бие даан суралцах ажлын дэвтрийн залгамж холбоо, сургалтын хөтөлбөр, үнэлгээний шалгууртай уялдсан байдал (10-12 дугаар анги)Дадлага, хэлэлцүүлэгБМДИ-ийн арга зүйчид, үндэсний сургагч багш нар
16.10-17.00Өдрийн дүгнэлт
8-р сарын 27Судлагдахууны сургалт-17 бүлгээр/GOOGLE meeting, live/ Чиглүүлэгч Д.Энхтулга /БМДИ албаны дарга/ судлагдахуун хариуцсан арга зүйч
9.00-10.30Сурагчдын сурлагын хоцрогдлыг нөхөх, арилгах хосолсон сургалтын хэлбэрээр нэгж хичээл төлөвлөх арга зүйн санаа (6-9 дүгээр анги)мэдээлэл, хэлэлцүүлэгБМДИ-ийн арга зүйчид, үндэсний сургагч багш нар
10.30-10.40Завсарлага
10.40-12.10Сурагчдын сурлагын хоцрогдлыг нөхөх, арилгах хосолсон сургалтын хэлбэрээр нэгж хичээл төлөвлөх арга зүйн санаа (10-12 дугаар анги)Дадлага, хэлэлцүүлэгБМДИ-ийн арга зүйчид, үндэсний сургагч багш нар
12.10-13.00Завсарлага
Нэгдсэн танилцуулга/ZOOM MEETING, live//Zoom meeting, live/ Чиглүүлэгч Р.Туяа /БМДИ албаны дарга/
13.00-14.20БСУГ-уудын орон нутагтаа хэрэгжүүлэх "Суралцагчдын сурлагын хоцрогдлыг нөхөх, арилгах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө"-ний төслийн танилцуулга МэдээлэлБМДИ-ийн арга зүйчид, үндэсний сургагч багш нар
14.20-14.30Завсарлага
14.30-15.50ЕБС-иудын "Суралцагчын сурлагын хоцрогдлыг нөхөх, арилгах сургалт, үйл ажиллагааны сургуулийн менежмент"-ийн төслийн танилцуулга МэдээлэлБМДИ-ийн арга зүйчид, үндэсний сургагч багш нар
15.50-16.30Сургалтын дүгнэлт, хаалт

Олон нийтэд зориулсан шууд нэвтрүүлэг хийгдэх хаягууд:

 1. https://www.facebook.com/itpdMongolia дээр нэгдсэн мэдээллүүд цацагдана
 2. https://www.facebook.com/sub.itpd дээр СӨБ-ын багш, ажилтанд зориулсан мэдээллийн шууд нэвтрүүлэг явна
 3. https://www.facebook.com/baga.itpd дээр ББ-ын багш нарт зориулсан мэдээллийн шууд нэвтрүүлэг явна
 4. https://www.facebook.com/mhbuz.itpd дээр МХБУЗ-ын мэдээллийн шууд нэвтрүүлэг явна
 5. https://www.facebook.com/english.itpd дээр Англи хэлний багш нарт зориулсан мэдээллийн шууд нэвтрүүлэг явна
 6. https://www.facebook.com/russian.itpd дээр Орос хэлний багш нарт зориулсан мэдээллийн шууд нэвтрүүлэг явна
 7. https://www.facebook.com/tnu.itpd дээр ТНУ-ны багш нарт зориулсан мэдээллийн шууд нэвтрүүлэг явна
 8. https://www.facebook.com/mathematics.itpd дээр Математикийн багш нарт зориулсан мэдээллийн шууд нэвтрүүлэг явна
 9. https://www.facebook.com/informatics.itpd дээр Мэдээллийн технологийн багш нарт зориулсан мэдээллийн шууд нэвтрүүлэг явна
 10. https://www.facebook.com/physics.itpd дээр Физикийн багш нарт зориулсан мэдээллийн шууд нэвтрүүлэг явна
 11. https://www.facebook.com/chemistryitpd.mn дээр Химийн багш нарт зориулсан мэдээллийн шууд нэвтрүүлэг явна
 12. https://www.facebook.com/biology.itpd дээр Биологийн багш нарт зориулсан мэдээллийн шууд нэвтрүүлэг явна
 13. https://www.facebook.com/geography.itpd дээр Газар зүйн багш нарт зориулсан мэдээллийн шууд нэвтрүүлэг явна
 14. https://www.facebook.com/tamiritpd дээр Биеийн тамирын багш нарт зориулсан мэдээллийн шууд нэвтрүүлэг явна
 15. https://www.facebook.com/musics.itpd дээр Хөгжмийн багш нарт зориулсан мэдээллийн шууд нэвтрүүлэг явна
 16. https://www.facebook.com/dudt.itpd дээр Дүрслэх, урлаг, дизайн, технологийн багш нарт зориулсан мэдээллийн шууд нэвтрүүлэг явна
 17. https://www.facebook.com/manager.itpd дээр Удирдах ажилтнуудад зориулсан мэдээллийн шууд нэвтрүүлэг явна
 18. https://www.facebook.com/otherforeignlanguage.itpd дээр Бусад гадаад хэлний багш нарт зориулсан мэдээллийн шууд нэвтрүүлэг явна

web counter(2021-08-13--наас хойш)
Утасны жагсаалт
 • Сургалтын алба - +976-70140053
 • Сургалтын байгууллагын менежментийн алба - +976-70140057
 • Суралцагчийн хөгжлийн алба - +976-70140054
 • Багшийн хөгжил, сургалтын технологийн алба - +976-77100058
 • Бүртгэл, төлөвлөлт, мэдээллийн алба - +976-70140056
 • Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс - +976-70140059
 • БМДИ - +976-77100069