Та зөвлөмж "Тогтвортой хөгжлийн боловсролтой физикийн багш мэргэжилтэн "-ийг/ыг үзэж байна.

Замналын  зураглал” (Roadmap)

 ДНҮХ  (GAP) -ийг 2013 онд ЮНЕСКО-ийн 37-р ерөнхий хуралдаанаас баталж гаргасан.  НҮБ-аас хэрэгжүүлсэн энэхүү зураглал нь 10 хугацаанд (2015- 2019 онуудад) гүйцэтгэх дараачийн үйл ажиллагааны хүрээг гаргасан юм.

“Замналын  зураглал” нь ДНҮХ (GAP)-ийн хувьд чухал ач холбогдолтой гэж үзсэн үйл ажиллагааны  5 талбарыг онцгойлон авч үзсэн.  Энд яагаад ТХБ –ын үзэл санааг боловсролын салбарт гүнзгий суулгах онцгой ач хоблогдолтой болохыг маш ойлгомжтой тодорхой байдлаар илэрхийлсэн. Мөн сайн жишээнүүдийг нэрлэсэн. Үүнээс гадна салбар тус бүрийн чухал оролцогчид, тэдний хийх үйл ажиллагаа, улмаар ямар үр дүнг хүлээж байгааг илэрхийлж, тайлбарлажээ. ДНҮХ-ийг дэлхийн болон үндэсний түвшинд хэрэгжүүлэх ерөнхий стратеги, механизм ба үнэлгээ хийх үйл явцын талаар мэдээлэл  өгсөн байна. Өөрөөр хэлбэл, энэхүү “Замнал буюу замын зураглал” нь ДНҮХ хэрэгжүүлэх арга зүйг нарийвчилж өгсөн.

Сэтгэгдэлүүд

Та сайтад нэвтэрч/бүртгүүлж байж сэтгэгдэл бичнэ.

web counter(2021-08-13--наас хойш)
Утасны жагсаалт
  • Сургалтын алба - +976-70140053
  • Сургалтын байгууллагын менежментийн алба - +976-70140057
  • Суралцагчийн хөгжлийн алба - +976-70140054
  • Багшийн хөгжил, сургалтын технологийн алба - +976-77100058
  • Бүртгэл, төлөвлөлт, мэдээллийн алба - +976-70140056
  • Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс - +976-70140059
  • БМДИ - +976-77100069